Договір

публічної оферти про надання послуг

 

1. Загальні положення.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІТНЕС БАНДА» в особі директора Сідакової Лариси Миколаївни , надалі іменоване як - "Виконавець", код ЄДРПОУ 42940754, публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://competition.crossfitbanda.com, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Оплата Клієнтом послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Клієнт» - фізична особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

«Оферта» - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі - «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.

«Регламент змагань» - частина цього Договору, що є обов’язковою для Клієнта при користуванні послугами та підтверджена Клієнтом згода на їх надання.


2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання по організації і проведенню змагань за участю Клієнта і надання Клієнту інших послуг, що надаються Виконавцем (далі по тексту цього договору все вищеперелічене як в сукупності, так і окремо іменується «послуги»).

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, зазначений на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://competition.crossfitbanda.com.

2.3. Змагання проводяться згідно з розкладом, встановленим Виконавцем. Виконавець доводить до відома Клієнта розклад і зміни в нього за допомогою їх розміщення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг і (або) на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://competition.crossfitbanda.com.


3. Обов'язки та права сторін.

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Надавати Клієнту послуги відповідно до цього договору.

3.1.2 Вести облік наданих Клієнту послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Виконавця.

3.1.3. Забезпечити змагання необхідним інвентарем, музичним супроводом, місцем для переодягання, освітленням (у разі необхідності).

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. Самостійно вибирати послуги, що надаються Виконавцем, своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.

3.2.2. Самостійно нести відповідальність за стан свого здоров'я, його відповідність послугам, що надаються Виконавцем і можливу шкоду для здоров'я, загострення захворювань внаслідок надання послуг, а також самостійно контролювати допустимість фізичних навантажень. Перед початком участі в змаганнях Клієнт зобов'язується проконсультуватися у відповідній організації охорони здоров'я про можливі обмеження і (або) протипоказання до послуг, що надаються Виконавцем. У разі медичних обмежень і (або) протипоказань до послуг, що надаються Виконавцем, в тому числі: захворювання нервової системи (епілепсія і т.д.), серцево-судинної системи, переломи, розриви зв'язок, вивихи тощо, Клієнт зобов'язується поставити до відома про це Виконавця. Явкою на змагання Клієнт підтверджує, що стан його здоров'я відповідає умовам проведення змагань. У разі якщо послуга надається неповнолітній особі, відповідальність за стан його здоров'я несуть його законні представники, які зобов'язані забезпечити виконання всіх вищевказаних обов'язків щодо такої неповнолітньої особи.

3.2.3. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, інших умов надання послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Відмовити в наданні послуг Клієнту без пояснення причин, повернувши Клієнту сплачені гроші пропорційно кількості ненаданих послуг.

3.3.2. Не надавати Клієнту послуги в разі якщо Клієнт не пред'явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ).

3.3.3. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг (зокрема, змінюючи розклад). Про внесені зміни Виконавець повідомляє Клієнта за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг і (або) на Інтернет-сайті Виконавця або шляхом направлення SMS повідомлення.

3.3.6. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров'ю Клієнта.

3.3.7. Відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Клієнтом своїх обов'язків та/або впливу форс-мажорних обставин без компенсації Клієнту .

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Користуватися послугами Виконавця в кількості, сплаченій у відповідності до цього договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про графік проведення змагань Виконавця і послуг, що надаються.

3.4.2. Відмовитися від участі в змаганнях та/або надання інших послуг без повернення сплачених коштів.


4. Порядок і умови надання послуг.

4.1. Місце надання послуг зазначаються на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://competition.crossfitbanda.com.

4.2. Перед початком змагань Клієнт пред'являє представнику Виконавця документ, що підтверджує оплату послуг (квитанцію про оплату, чек або інший розрахунковий документ) та документ, що підтверджує особу (паспорт, посвідчення водія).

4.3. На змагання не допускаються особи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.

4.4. Клієнт бере участь в змаганнях тільки в спортивному одязі і в спортивному взутті, відповідно до вимог змагань.

4.5. Під час проведення занять забороняється:

- розміщувати будь-які рекламні акції, матеріали, проводити опитування та розповсюджувати товари;

- на час змагань не мати на руках каблучки, персні, браслети, годинники та інші ювелірні прикраси;

- проводити інструктаж, давати рекомендації відносно змагань іншим учасникам.

4.6. Під час проведення занять Клієнт зобов'язаний дотримуватися чистоти і порядку в

місцях проведення змагань, шанобливо спілкуватися з іншими клієнтами, суддями, організаторами та іншими співробітниками Виконавця і третіх осіб.

4.7. У разі поганого самопочуття Клієнт зобов'язаний повідомити про це представникам Виконавця.

4.11. Після закінчення змагань Клієнт зобов'язаний повернути інвентар в спеціально відведене місце та в належному справному стані.

4.12. Виконавець має право відсторонити Клієнта від змагань і має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання цього договору у випадках:

4.12.1. виявлення факту алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння Клієнта під час змагань;

4.12.2. виявлення факту поганого самопочуття або недостатньої фізичної підготовки Клієнта, що перешкоджають участі в змаганнях;

4.12.3. порушення Клієнтом вимог п. 4.4., 4.6 цього договору;

4.12.4. повторного (після винесеного представником Виконавця зауваження про усунення порушення) порушення вимог п.п. 4.2., 4.5. - 4.9. цього договору.


5. Оплата і облік послуг.

5.1 Оплата послуг за цим договором здійснюється в порядку попередньої оплати відповідно до прайс-листа Виконавця на послуги в безготівковій формі шляхом оплати реєстрації на змагання/послуг обраних Клієнтом.

5.2. Сторони погодилися, що в спірних ситуаціях достатнім підтвердженням кількості і вартості наданих послуг є дані статистики Виконавця.

5.3. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок, залік) грошових коштів за сплачені Клієнтом і проведені Виконавцем відповідно до цього договору і розкладом змагань, на які Клієнт не з'явився, незалежно від причин неявки Клієнта, або від проведення яких Клієнт був відсторонений Виконавцем згідно з цим договором. В даному випадку послуги визнаються сторонами наданими Виконавцем належним чином.

5.4. Послуги не можуть бути передані та використані третіми особами.


6. Відповідальність сторін.

6.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Клієнта у випадках неналежного виконання ним умов цього договору, правил поведінки, вимог законодавства, вказівок і вимог представників Виконавця.

6.2. Клієнт повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріальної шкоди та шкоди, заподіяної його здоров'ю.

6.3. У разі заподіяння Клієнтом шкоди майну Виконавця, третіх осіб Виконавець має право вимагати від Клієнта повного відшкодування такої шкоди. Підставою для відшкодування шкоди є акт про заподіяння шкоди, складений Виконавцем за участю Клієнта, який повинен з'явитися для складання акта протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця. У разі неявки Клієнта в установлений термін, Виконавець має право скласти такий акт за участю третьої особи (в разі заподіяння шкоди майну третьої особи - за участю цієї особи і за участю стороннього третьої особи), і такий акт буде обов'язковим для Клієнта, як якщо б він був складений з його участю.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

6.5. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Регламенту змагань або Правил поведінки та техніки безпеки, Виконавець залишає за собою право не допустити Клієнта до участі в змаганнях та розірвати даний договір в односторонньому порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги такому Клієнту не компенсуються.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.

6.7. При настанні обставин непереборної сили, що знаходяться поза розумним передбачення і контролю сторін цього договору, сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.


7. Термін дії та зміна умов оферти.

7.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://competition.crossfitbanda.com. і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://competition.crossfitbanda.com, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою https://competition.crossfitbanda.com.

7.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 15 днів до дати розірвання.

7.5. У разі відсутності письмового повідомлення Клієнта про розірвання Договору в зв'язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.

7.6. Укладаючи цей Договір Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується надання Послуг за цим Договором.


8. Термін дії, зміна і розірвання договору.

8.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Клієнт не скористався послугами Виконавця протягом 3 місяців.

8.3. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, письмово повідомивши Клієнта не менше ніж за 5 (п'ять) днів до передбачуваної дати відмови від виконання договору. При цьому датою повідомлення вважається дата передачі повідомлення Виконавцем у поштове відділення зв'язку. Договір вважається розірваним з моменту належним чином оформленої Виконавцем відмови від виконання договору.


9. Додаткові умови.

9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов'язання виконує зобов'язання, покладені цим договором на Клієнта, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

9.3. Клієнт підтверджує, що не має медичних протипоказань для участі в змаганнях, до фізичних навантажень чи заняття спортом.

9.4. Клієнт підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Клієнта: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Клієнта на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

9.6. Для забезпечення безпеки і збереження майна в Приміщенні може здійснюватися відео спостереження, на яке Клієнт дає згоду.


10. Реквізити Виконавця:

ТОВ «ФІТНЕС БАНДА»
01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5
Код ЄДРПОУ 42940754
р/р 26007056147168 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 380775

youtube facebook instagram-logo